Chọn phát biểu không đúng về các giao thức định tuyến?

Chọn phát biểu không đúng về các giao thức định tuyến?

A. Giúp các Router trao đổi các bảng định tuyến

B. Giúp các Router chia sẻ các thông tin định tuyến

C. Không ảnh hưởng xấu đến hoạt động của mạng

D. Các thông tin về đường đi lưu trữ trong bảng định tuyến của Router

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: