Chọn phát biểu đúng

Chọn phát biểu đúng

A. Không thể chèn hình vào layer

B. Không thể dấu các layer marker

C. Không thể thay đổi vị trí nhiều layer cùng lúc

D. Không thể tạo layer lồng nhau, nếu chọn Insert|Layer (sau khi đã đặt con trỏ vào layer khác) mà chưa chọn thuộc tính Nest when created with a layer.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

Chọn phát biểu đúng

Chọn phát biểu đúng

A. Để có thể vẽ cùng lúc nhiều layer, nhấp chuột trái vào icon Draw Layer và nhấn giữ phím Control

B. Để có thể vẽ cùng lúc nhiều layer, nhấp chuột trái vào icon Draw Layer và nhấn giữ phím Shift

C. Để có thể vẽ cùng lúc nhiều layer, nhấp chuột trái vào icon Draw Layer và nhấn giữ phím Tab

D. Để có thể vẽ cùng lúc nhiều layer, nhấp chuột phải vào icon Draw Layer và nhấn giữ phím Control

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Chọn phát biểu đúng

Chọn phát biểu đúng

A. Chọn nút Clear Row Heights và Clear Column Widths để xóa tất cả các thuộc tính chiều rộng, chiều cao của tất cả các ô trong table.

B. Hình nền của table có cơ chế strech như hình nền của desktop.

C. Khi đã chọn hình nền của table, không thể chọn hình nền cho các ô trong table đó.

D. Độ dày lớn nhất của border table là 10.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Chọn phát biểu đúng

Chọn phát biểu đúng

A.  Table định vị tuyệt đối và layer cũng định vị tuyệt đối 

B. Table định vị tương đối và layer cũng định vị tương đối

C. Table định vị tương đối và layer định vị tuyệt đối

D. Table định vị tuyệt đối và layer định vị tương đối

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

Chọn phát biểu đúng

Chọn phát biểu đúng

A. Lớp Class là lớp cha của lớp Object

B. Lớp Object là một lớp final

C. Mọi lớp đều kế thừa trực tiếp hoặc gián tiếp từ lớp Object

D. Tất cả các câu trên đều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Chọn phát biểu đúng:

Chọn phát biểu đúng:

A. (1) Lớp Writer có thể được dùng để ghi các ký tự có cách mã hóa khác nhau ra luồng xuất

B. (2) Lớp Writer có thể được dùng để ghi các ký tự Unicode ra luồng xuất

C. (3) Lớp Writer có thể được dùng để ghi giá trị các kiểu dữ liệu cơ sở ra luồng xuất

D. Câu (1) và (2) đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

Chọn phát biểu đúng

Chọn phát biểu đúng

A. InputStream và OutputStream là hai luồng dữ liệu kiểu byte

B. Reader và Writer là hai luồng dữ liệu kiểu character

C. Cả hai đều đúng.

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Chọn phát biểu đúng

Chọn phát biểu đúng

A. Tham chiếu của đối tượng có thể được chuyển đổi trong phép gán nhưng không thể thực hiện trong phép gọi phương thức

B. Tham chiếu của đối tượng có thể được ép kiểu trong phép gọi phương thức nhưng không thể thực hiện trong phép gán

C. Tham chiếu của đối tượng có thể được chuyển đổi trong phép gọi phương thức và phép gán nhưng phải tuân theo những quy tắc khác nhau

D. Tham chiếu của đối tượng có thể được chuyển đổi trong phép gọi phương thức và phép gán và tuân theo những quy tắc giống nhau

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

Chọn phát biểu đúng

Chọn phát biểu đúng

A. Lớp Class là lớp cha của lớp Object

B. Lớp Object là một lớp final

C. Mọi lớp đều kế thừa trực tiếp hoặc gián tiếp từ lớp Object

D. Tất cả các câu trên đều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Chọn phát biểu đúng

Chọn phát biểu đúng

A. Lớp CheckboxGroup dùng để định nghĩa các RadioButtons

B. Lớp RadioGroup dùng để định nghĩa các RadioButtons

C. Tất cả các câu trên đều đúng

D. Tất cả các câu trên đều sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Chọn phát biểu đúng:

Chọn phát biểu đúng:

A. TextComponent extends TextArea

B. TextArea extends TextField

C. TextField extends TextComponent

D. TextComponent extends TextField

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Chọn phát biểu đúng :

Chọn phát biểu đúng :

A. MouseListener interface định nghĩa các phương thức để xử lý sự kiện nhấn chuột

B. MouseMotionListener interface định nghĩa các phương thức để xử lý sự kiện nhấn chuột

C. MouseClickListener interface định nghĩa các phương thức để xử lý sự kiện nhấn chuột

D. Tất các các câu trên đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Chọn phát biểu đúng :

Chọn phát biểu đúng :

A. (1) Thể hiện của TextField có thể phát sinh ActionEvent

B. (2) Thể hiện của TextArea có thể phát sinh ActionEvent

C. (3) Thể hiện của Button có thể phát sinh ActionEvent

D. Câu (1) và (3) đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

Chọn phát biểu đúng 

Chọn phát biểu đúng 

A. Các event listeners là các interface qui định các phương thức cần phải cài đặt để xử lý các sự kiện liên quan khi sự kiện đó xảy ra

B. Một event adapter là một cung cấp các cài đặt mặc định cho các event listener tương ứng

C. Lớp WindowAdapter được dùng để xử lý các sự kiện liên quan đến cửa sổ màn hình

D. Tất cả các câu đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

Chọn phát biểu đúng:

Chọn phát biểu đúng:

A. Địa chỉ động là do máy chủ DHCP cấp

B. Địa chỉ động là do người dùng tự đặt

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: