Chọn phát biểu đúng với thiết bị Modem?

Chọn phát biểu đúng với thiết bị Modem?

A. Có chức năng chuyển đổi tín hiệu số sang analog và ngược lại

B. Là thiết bị liên mạng

C. Cho phép sử dụng điện thoại và Internet cùng lúc

D. A, B và C đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: