Chọn phát biểu đúng với phương thức hoạt động có liên kết:

Chọn phát biểu đúng với phương thức hoạt động có liên kết:

A. Độ tin cậy cao nhưng cài đặt khá phức tạp

B. Độ tin cậy cao và cài đặt đơn giản

C. Nhờ độ tin cậy cao nên quá trình truyền rất đơn giản

D. Không cần thiết lập liên kết vật lý

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Chọn phát biểu đúng với phương thức hoạt động không có liên kết:

Chọn phát biểu đúng với phương thức hoạt động không có liên kết:

A. Độ tin cậy thấp nhưng cài đặt khá phức tạp

B. Các gói dữ liệu được truyền độc lập theo nhiều đường khác nhau

C. Quá trình truyền được quản lý và kiểm soát chặt chẽ

D. Quá trình tiếp nhận các gói ở hệ thống đích đơn giản

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: