Chọn phát biểu đúng về tầng giao vận?

Chọn phát biểu đúng về tầng giao vận?

A. Nó phải có khả năng thích ứng với một phạm vi rất rộng các đặc trưng của mạng

B. Nó phải biết được yêu cầu về chất lượng dịch vụ của mạng bên dưới

C. Nó phải biết được khả năng cung cấp dịch vụ của các tầng trên

D. Trong mô hình OSI, tầng giao vận là tầng thấp trong nhóm các tầng cao

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: