Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau

Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau

A. [A](1) Một thể hiện của lớp File có thể được dùng để truy cập các tập tin trong thư mục hiện hành

B. (2) Khi một thể hiện của lớp File được tạo ra thì một tập tin tương ứng cũng được tạo ra trên đĩa

C. (3) Các thể hiện của lớp File được dùng để truy cập đến các tập tin và thư mục trên đĩa

D. Câu (1) và (3) đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây?

Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây?

A. Giao thức chuẩn tầng phiên sử dụng một loại đơn vị dữ liệu (SPDU: Session Protocol Data Unit)

B. Tầng phiên không cung cấp các điểm đồng bộ hóa để kiểm soát việc trao đổi thông tin

C. Giao thức chuẩn tầng phiên có nhiều loại khuôn dạng tổng quát của SPDU (Session Protocol Data Unit)

D. Giao thức chuẩn tầng phiên sử dụng nhiều loại đơn vị dữ liệu (SPDU: Session Protocol Data Unit)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây:

Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây:

A. Đơn vị dữ liệu của tầng vật lý là PPDU (Physical Protocol Data Unit)

B. PPDU có phần header chứa thông tin điều khiển

C. Dữ liệu được truyền đi theo dòng bít

D. Dữ liệu được truyền đi theo từng khối ký tự

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: