Chọn phát biểu đúng nhất:

Chọn phát biểu đúng nhất:

A. (1) Lớp Writer có thể được dùng để ghi các ký tự có cách mã hóa khác nhau ra luồng xuất

B. (2) Lớp Writer có thể được dùng để ghi các ký tự Unicode ra luồng xuất

C. (3) Lớp Writer có thể được dùng để ghi giá trị các kiểu dữ liệu cơ sở ra luồng xuất

D. Câu (1) và (2) đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: