Chọn phát biểu đúng cho hàm khởi tạo

Chọn phát biểu đúng cho hàm khởi tạo

A. Một lớp sẽ kế thừa các hàm khởi tạo từ lớp cha

B. Trình biên dịch sẽ tự động tạo hàm khởi tạo mặc định nếu lớp không định nghĩa hàm khởi tạo

C. Tất cả các hàm khởi tạo có kiểu trả về là void

D. Tất cả các câu trên dều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Chọn phát biểu đúng cho hàm khởi tạo:

Chọn phát biểu đúng cho hàm khởi tạo:

A. Một lớp sẽ kế thừa các hàm khởi tạo từ lớp cha

B. Trình biên dịch sẽ tự động tạo hàm khởi tạo mặc định nếu lớp không định nghĩa hàm khởi tạo

C. Tất cả các hàm khởi tạo có kiểu trả về là void

D. Tất cả các câu trên dều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: