Chọn phần tử HTML đúng nhất để diễn mức quan trọng của văn bản?

Chọn phần tử HTML đúng nhất để diễn mức quan trọng của văn bản?

A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: