Chọn nhóm giao thức định tuyến:

Chọn nhóm giao thức định tuyến:

A. TCP, RIP

B. RIP, IP

C. IP, IGRP

D. EIGRP, OSPF

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: