Chọn một phát biểu sai:

Chọn một phát biểu sai:

A. Chuỗi là một mảng các kí tự.

B. Chuỗi là một mảng các kí tự và kí tự cuối cùng có mã là 0.

C. Chuỗi là mảng các kí tự và kí tự cuối cùng có mã là NULL.

D. Chuỗi là mảng các trị 2 byte.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: