Chọn mẫu theo phán đoán chủ quan và không dựa theo phương pháp máy móc gọi là?

Chọn mẫu theo phán đoán chủ quan và không dựa theo phương pháp máy móc gọi là?

A. Chọn mẫu ngẫu nhiên

B. Chọn mẫu phi xác xuất

C. Chọn mẫu hệ thống

D. Không câu nào đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng