Chọn mẫu theo khối là một trong những phương pháp?

Chọn mẫu theo khối là một trong những phương pháp?

A. Chọn mẫu phi xác xuất

B. Chọn mẫu ngẫu nhiên

C. Chọn mẫu theo hệ thống

D. Chọn mẫu theo sự xét đoán

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng