Chọn mẫu các phần tử liên tiếp nhau tạo thành 1 khối gọi là?

Chọn mẫu các phần tử liên tiếp nhau tạo thành 1 khối gọi là?

A. Chọn mẫu theo khối

B. Chọn mẫu tình cờ

C. Chọn mẫu theo sự xét đoán

D. Không câu nào đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng