Chọn lựa nào sau đây mô tả một yêu cầu phi chức năng?

Chọn lựa nào sau đây mô tả một yêu cầu phi chức năng?

A. Hệ thống phải có khả năng lưu trữ ban đầu là 500MB dữ liệu, mỗi năm tăng lên 100MB

B. Hệ thống phải phát sinh ra một báo cáo về tất cả các chiến dịch quảng cáo cho một khách hàng cụ thể

C. Hệ thống phải cho phép những người sử dụng nhập vào chi tiết các khách hàng

D. Tất cả các Câu đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Chọn lựa nào sau đây mô tả một yêu cầu chức năng?

Chọn lựa nào sau đây mô tả một yêu cầu chức năng?

A. Hệ thống phải có khả năng trả lời tất cả các truy vấn trong 5 giây

B. Các người sử dụng của hệ thống sẽ gây ra ít lỗi hơn 50% so với hệ thống hiện tại

C. Hệ thống phải cho phép những người sử dụng nhập vào các chi tiết của các chiến dịch quảng cáo

D. Hàng tháng, báo cáo phải nộp lên giám đốc trước ngày 5 của tháng sau đó

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: