Chọn khai báo tên biến đúng:

Chọn khai báo tên biến đúng:

A. Big01LongStringWidthMeaninglessName

B. $int

C. bytes

D. Tất cả các câu đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: