Chọn khai báo đúng cho phương thức main

Chọn khai báo đúng cho phương thức main

A. public static void main()

B. public void main(String[] arg)

C. public static void main(String[] args)

D. public static int main(String[] arg)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: