Chọn giá trị không phải của thuộc tính Vis

Chọn giá trị không phải của thuộc tính Vis

A. Inherit

B. Visible

C. Hidden

D. Show

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: