Chọn đường, kiểm soát luồng dữ liệu là chức năng của tầng nào?

Chọn đường, kiểm soát luồng dữ liệu là chức năng của tầng nào?

A. Transport

B. Session

C. Data Link

D. Network

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: