Chọn định nghĩa đúng về địa chỉ MAC?

Chọn định nghĩa đúng về địa chỉ MAC?

A. Được ghi sẵn trên card mạng (NIC)

B. Do người quản trị mạng khai báo

C. Câu A và B đúng

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: