Chọn đáp án không phải đặc trưng của mạng khách/chủ?

Chọn đáp án không phải đặc trưng của mạng khách/chủ?

A. Các tài nguyên được quản lý và chia sẻ một cách có tổ chức 

B. Phần lớn tài nguyên quan trọng tập trung tại các Server

C. Tính an toàn và độ bảo mật cao

D. Thích hợp với qui mô nhỏ

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

Chọn đáp án không phải đặc trưng của mạng ngang hàng?

Chọn đáp án không phải đặc trưng của mạng ngang hàng?

A. Chi phí lắp đặt thấp và dễ sử dụng

B. Các máy có vai trò như một Server

C. Cần có Server chuyên dụng và người quản trị chuyên nghiệp để quản lý tài nguyên và người sử dụng

D. Các máy có vai trò như nhau và người sử dụng phải tự quản lý tài nguyên của mình

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: