Chọn đáp án đúng về bằng chứng kiểm toán là:

Chọn đáp án đúng về bằng chứng kiểm toán là:

A. Mọi thông tin tài chính của doanh nghiệp

B. Tài liệu chứng minh cho ý kiến nhận xét BCTC của KTV

C. Bằng chứng minh về mọi sự gian lận của doanh nghiệp

D. 3 câu trên đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng