Chọn đáp án đúng: Phát biểu nào chính xác khi nói về Docstring trong Python?

Chọn đáp án đúng: Phát biểu nào chính xác khi nói về Docstring trong Python?

A. Docstring là chuỗi đầu tiên ngay sau tiêu đề hàm 

B. Docstring là không bắt buộc nhưng nên có trong một hàm

C. Docstring được truy cập bởi thuộc tính __doc__  trên đối tượng

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: