Chọn đáp án đúng: Phát biểu nào chính xác khi nói về Hàm trong Python?

 Chọn đáp án đúng: Phát biểu nào chính xác khi nói về Hàm trong Python?

A. Hàm có thể được tái sử dụng trong chương trình.

B. Sử dụng hàm không có tác động tích cực gì đến các module trong chương trình.

C. Không thể tự tạo các hàm của riêng người viết chương trình.

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: