Chọn đáp án đúng khi sử dụng trường kiểu bit:

Chọn đáp án đúng khi sử dụng trường kiểu bit:

A. Độ dài các trường không vượt quá 16 bít.

B. Áp dụng được cho các trường có kiểu số nguyên và số thực.

C. Cho phép lấy địa chỉ trường kiểu nhóm bít.

D. Xây dựng được các mảng kiểu nhóm bít.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: