Chọn đáp án đúng khi nói về hàm id() trong Python?

Chọn đáp án đúng khi nói về hàm id() trong Python?

A. Id() trả về định danh một đối tượng.

B. Mỗi đối tượng không chỉ có một id duy nhất.

C. Cả hai phương án trên đều đúng.

D. Không có đáp án đúng.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: