Chọn chức năng của tầng Presentation?

Chọn chức năng của tầng Presentation?

A. Mã hoá dữ liệu và nén dữ liệu

B. Cung cấp các dịch vụ mạng người dùng

C. Đánh địa chỉ

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: