Chọn câu trả lời đúng nhất. Interface là gì?

Chọn câu trả lời đúng nhất. Interface là gì?

A. Là lớp chứa các cách rỗng có liên quan với nhau.

B. Là một kiểu tham chiếu, tương tự như class, chỉ có thể chứa hằng giá trị, khai báo cách và kiểu lồng.

C. Là một cách thực hiện của lớp khác.

D. Là lớp nối giữa lớp cơ sở và lớp cha.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: