Chọn câu phát biểu đúng:

Chọn câu phát biểu đúng:

A.  Một lớp trừu tượng không thể chứa phương thức final

B. Một lớp final không thể chứa các phương thức trừu tượng

C. Cả hai đều đúng

D. Cả hai đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Chọn câu phát biểu đúng

Chọn câu phát biểu đúng

A. Một lớp trừu tượng không thể chứa phương thức final

B. Một lớp final không thể chứa các phương thức trừu tượng

C. Cả hai đều đúng

D. Cả hai đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: