Chọn câu lệnh để tạo ra một danh sách gồm năm mục chọn và cho phép thực hiện chọn nhiều mục cùng lúc

Chọn câu lệnh để tạo ra một danh sách gồm năm mục chọn và cho phép thực hiện chọn nhiều mục cùng lúc

A. new List(5,true)

B. new List(true,5)

C. new List(5,false)

D. new List(false,5)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: