Chọn câu khai báo không hợp lệ:

Chọn câu khai báo không hợp lệ:

A. string s;

B. abstract double d;

C. abstract final double hyperbolConsine();

D. Tất cả các câu đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: