Chọn câu đúng:

Chọn câu đúng:

A. “struct” là một kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa bao gồm nhiều thành phần có kiểu khác nhau.

B. “struct” là sự kết hợp của nhiều thành phần có thể có thể có kiểu khác nhau.

C. Cả 2 ý đểu đúng.

D. Cả 2 ý đểu sai.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: