Chọn câu đúng nhất trong các câu sau đây

Chọn câu đúng nhất trong các câu sau đây

A. Khi đọc kí tự có mã 1A từ file văn bản, C sẽ đọc thành kí tự có mã -1.

B. Khi đọc file văn bản, cả hai kí tự OD và OA sẽ được C đọc thành 1 kí tự có mã OA.

C. Khi đọc kí tự có mã OD từ file văn bản thì C sẽ bỏ qua

D. A, B, C đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: