Chọn các tầng trong mô hình tham chiếu OSI (chọn tất cả các câu đúng):

Chọn các tầng trong mô hình tham chiếu OSI (chọn tất cả các câu đúng):

A. Tầng Internet

B. Tầng Access

C. Tầng Data link

D. Tầng medium

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: