Chọn các tầng trong bộ giao thức TCP/IP (Chọn các câu đúng):

Chọn các tầng trong bộ giao thức TCP/IP (Chọn các câu đúng):

A. Tầng Internet

B. Tầng Access

C. Tầng Application

D. Tất cả đáp án trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: