Chọn các câu đúng về TCP: (chọn các câu đúng)

Chọn các câu đúng về TCP: (chọn các câu đúng)

A. Là giao thức nằm ở tầng trình diễn

B. TCP là giao thức hướng kết nối-thiết lập kênh truyền trước khi truyền dữ liệu

C. Gói tin IP có trường IP để xác định trình tự các gói tin khi nhận

D. Gói tin IP có trường số thứ tự để xác định trình tự các gói tin khi nhận

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: