Chọn các câu đúng về giao thức ICMP (Chọn các câu đúng)?

Chọn các câu đúng về giao thức ICMP (Chọn các câu đúng)?

A. Là giao thức gởi các thông tin lỗi điều khiển bằng các gói tin IP

B. Ping là một lệnh dựa trên giao thức ICMP

C. Là giao thức xác định địa chỉ IP từ tên miền

D. Là viết tắt của Internet Control Message Protocol

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: