Chọn các câu đúng về giao thức ARP (chọn các câu đúng):

Chọn các câu đúng về giao thức ARP (chọn các câu đúng):

A. Là giao thức xác định địa chỉ vật lý từ địa chỉ IP

B. Là giao thức xác định địa chỉ IP từ địa chỉ vật lý

C. Là Giao thức xác định địa chỉ IP từ tên miền 

D. Tất cả đáp án trên

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: