Chọn biểu thức biểu diễn num là số nằm giữa 1 và 9 nhưng khônh phải là 4:

Chọn biểu thức biểu diễn num là số nằm giữa 1 và 9 nhưng khônh phải là 4:

A. num>1&&num<9&&num!=4;

B. num>1||num<9&&num!=4;

C. num>=1&&num<=9&&num!=4;

D. Không câu nào đúng.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: