Chọn 2 chức năng của tầng Presentation:

Chọn 2 chức năng của tầng Presentation:

A. Mã hoá dữ liệu

B. Cung cấp các dịch vụ mạng người dùng

C. Đánh địa chỉ

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: