Cho xâu kí tự s=”ABCDEF”. Để lấy kỳ tự thứ ‘E’ của xâu ký tự s(String) dùng câu lệnh nào sau đây?

Cho xâu kí tự s=”ABCDEF”. Để lấy kỳ tự thứ ‘E’ của xâu ký tự s(String) dùng câu lệnh nào sau đây?

A.  s.charAt(5) 

B. s.charAt(4) 

C. s[5]

D. s[4] 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: