Cho nghiệp vụ phát sinh,hãy xác định tổng tiền thanh toán trên phiếu chi:

Cho nghiệp vụ phát sinh,hãy xác định tổng tiền thanh toán trên phiếu chi:

Tiền tiếp khách ngày 03/01/2010 là : 15.250.000 VNĐ(đã bao gồm VAT 10%)

A. 13.725.000 VNĐ

B. 15.250.000 VNĐ

C. 16.775.000 VNĐ

D. Đáp án khác

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Cho nghiệp vụ phát sinh,hãy xác định tổng tiền thanh toán trên phiếu chi:

Cho nghiệp vụ phát sinh,hãy xác định tổng tiền thanh toán trên phiếu chi:

Tiền tiếp khách ngày 03/01/2010 là : 2.500.000 VNĐ(chưa bao gồm VAT 10%)

A. 2.750.000 VNĐ

B. 2.570.000 VNĐ

C. 2.075.000 VNĐ

D. 2.705.000 VNĐ

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng