Cho một danh sách móc nối với các phần tử trong danh sách có kiểu S1 được định nghĩa như sau:  struct S1{ int info; struct S1 * next;} *head;

Cho một danh sách móc nối với các phần tử trong danh sách có kiểu S1 được định nghĩa như sau:  struct S1{ int info; struct S1 * next;} *head;

Biết con trỏ “head” lưu địa chỉ của phần tử đầu tiên trong danh sách. Cho biết mục đích của câu lệnh sau: {(head->next)=(head->next)->next;};

A. Loại bỏ phần tử thứ nhất ra khỏi danh sách.

B. Loại bỏ phần tử thứ 2 ra khỏi danh sách.

C. Loại bỏ phần tử thứ 3 ra khỏi danh sách.

D. Câu lệnh bị lỗi.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Cho một danh sách móc nối với các phần tử trong danh sách có kiểu S1 được định nghĩa như sau: struct S1{ int info; struct S1 * next;} *head;

Cho một danh sách móc nối với các phần tử trong danh sách có kiểu S1 được định nghĩa như sau: struct S1{ int info; struct S1 * next;} *head;

Biết con trỏ “head” lưu địa chỉ của phần tử đầu tiên trong danh sách. Cho biết mục đích của câu lệnh sau: { head->next->next->info=111;};

A. Câu lệnh bị lỗi

B. Giá trị “info” trong phần tử thứ 3 đã bị thay đổi

C. Giá trị “info” trong phần tử thứ 2 đã bị thay đổi.

D. Giá trị “info” trong phần tử bất kì đã bị thay đổi.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: