Cho một component comp và một container cont có kiểu trình bày là BorderLayout. Cho biết cách để gắn comp vào vị trí đầu của cont.

Cho một component comp và một container cont có kiểu trình bày là BorderLayout. Cho biết cách để gắn comp vào vị trí đầu của cont.

A. addTop(cont,comp)

B. comp.add(“North”,cont)

C. cont.addTop(comp)

D. cont.add(comp,BorderLayout.NORTH)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

Cho một component comp và một container cont có kiểu trình bày là FlowLayout. Cho biết cách để gắn comp vào cont.

Cho một component comp và một container cont có kiểu trình bày là FlowLayout. Cho biết cách để gắn comp vào cont.

A. cont.add(comp)

B. comp.add(cont)

C. cont.addComponent(comp)

D. cont.addAllComponents()

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: