Cho mảng A gồm các phần tử kiểu struct, phát biểu nào là đúng khi truy cập đến các trường của các phần tử:

Cho mảng A gồm các phần tử kiểu struct, phát biểu nào là đúng khi truy cập đến các trường của các phần tử:

A. A[chỉ số].tên_trường;

B. A.tên_trường;

C. &A.tên_trường;

D. &A[chỉ số].tên_trường;

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: