Cho đoạn mã sau: short s = 5L; Phát biểu nào sau đây đúng với đoạn mã trên?

Cho đoạn mã sau: short s = 5L; Phát biểu nào sau đây đúng với đoạn mã trên?

A. Lỗi Biên Dịch

B. Lỗi Thực Thi

C. Không Có Lỗi

D. Mất Độ Chính Xác (loss of accuracy)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: