Cho đoạn mã sau. Kết quả đoạn mã trên là ?

Cho đoạn mã sau. Kết quả đoạn mã trên là ?

A.  Hello,

B. Truongbt

C. Hello, Truongbt

D. Lỗi biên dịch

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: