Cho đoạn mã bên (ảnh).Sau khi thực hiện xong các câu lệnh, giá trị của biến c là bao nhiêu?

Cho đoạn mã bên (ảnh).Sau khi thực hiện xong các câu lệnh, giá trị của biến c là bao nhiêu?

A. 45

B. 44

C. 44.0

D. 45.0

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: