Cho địa chỉ IP 192.168.14.100 và mặt nạ mạng con (Subnet mask): 255.255.255.224. Địa chỉ IP quảng bá (Broadcast IP Address) tương ứng với địa chỉ IP và mặt nạ mạng con ở trên là?

Cho địa chỉ IP 192.168.14.100 và mặt nạ mạng con (Subnet mask): 255.255.255.224. Địa chỉ IP quảng bá (Broadcast IP Address) tương ứng với địa chỉ IP và mặt nạ mạng con ở trên là?

A. 192.168.14.125

B. 192.168.14.159

C. 192.168.14.127

D. 192.168.14.111

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Cho địa chỉ IP 192.168.14.100 và mặt nạ mạng con (Subnet mask): 255.255.255.224. Số địa chỉ Host có thể cấp phát tương ứng với địa chỉ IP và mặt nạ mạng con ở trên là?

Cho địa chỉ IP 192.168.14.100 và mặt nạ mạng con (Subnet mask): 255.255.255.224. Số địa chỉ Host có thể cấp phát tương ứng với địa chỉ IP và mặt nạ mạng con ở trên là?

A. 32

B. 6

C. 30

D. 16

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Cho địa chỉ IP 192.168.14.100 và mặt nạ mạng con (Subnet mask): Dải địa chỉ IP tương ứng với địa chỉ IP và mặt nạ mạng con ở trên là?

Cho địa chỉ IP 192.168.14.100 và mặt nạ mạng con (Subnet mask): Dải địa chỉ IP tương ứng với địa chỉ IP và mặt nạ mạng con ở trên là?

A. 192.168.14.89 -> 192.168.14.111

B. 192.168.14.97 -> 192.168.14.127

C. 192.168.14.97 -> 192.168.14.126

D. 192.168.14.96 -> 192.168.14.128

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Cho địa chỉ IP 192.168.14.100 và mặt nạ mạng con (Subnet mask): 255.255.255.224. Địa chỉ mạng tương ứng với địa chỉ IP và mặt nạ mạng con ở trên là?

Cho địa chỉ IP 192.168.14.100 và mặt nạ mạng con (Subnet mask): 255.255.255.224. Địa chỉ mạng tương ứng với địa chỉ IP và mặt nạ mạng con ở trên là?

A. 192.168.14.96

B. 192.168.14.97

C. 192.168.14.95

D. 192.168.14.98

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: