Cho các nghiệp vụ phát sinh trong tháng :

Cho các nghiệp vụ phát sinh trong tháng :

1-Rút tiền ngân hàng về nhập quỹ: 750.000.000 VNĐ

2-Thu tiền bảo hiểm bằng tiền mặt về nhập quỹ : 1.250.000 VNĐ

3-Thu hồi các khoản cho vay bằng tiền mặt : 25.000.000 VNĐ

4-Thu hồi các khoản nợ phải thu do khách hàng trả bằng tiền mặt nhập quỹ : 500.000.000 VNĐ

5-Thu hồi các khoản tạm ứng chi không hết bằng tiền mặt nhập quỹ : 6.000.000 VNĐ

6-Xuất quỹ tiền mặt mua hàng hoá nhập kho : 30.000.000 VNĐ

7-Xuất quỹ tiền mặt gửi vào tài khoản ngân hàng : 45.000.000 VNĐ

8-Xuất quỹ tiền mặt trả nợ tiền vay : 10.000.000 VNĐ

9-Xuất quỹ tiền mặt sử dụng cho các hoạt động liên doanh : 60.000.000 VNĐ

10-Dư tiền mặt đầu kì : 85.000.000 VNĐ

Yêu cầu: Xác định tổng thu trong tháng ?

A. 1.282.250.000 VNĐ

B. 1.222.280.000 VNĐ

C. 1.228.250.000 VNĐ

D. 1.128.250.000 VNĐ

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng